Low Arousal Kursus

Lær at bruge low-arousal som forebyggende redskab, og undgå vold og magtanvendelsessituationer.
 På kurset får du konkrete redskaber til at afværge konflikter og forståelse for den bagvedliggende psykologi.

 
 

Skriv en email

Low Arousal, et 3-dages kursus 1

Kurset er bygget op så første dag vil være teoretisk forståelse og anden og tredje dag vil bestå af både teori og fysiske øvelser, som er baseret på den teoretiske forståelse. Opbygningen af kurset er gennemgående på alle kurserne uanset målgruppe, men tilrettet den enkelte målgruppen, dog ikke for forældrekurset.

Kurset omfatter følgende indhold: 6
 • Hvad er konflikter for målgruppen?
 • Forståelse af loven omkring magtanvendelse
 • Forståelse af hvilke årsager der ligger bag udfordrende/voldsom adfærd
 • Forståelse af egen tolerance og andres tolerancer
 • Introduktion til Low arousal-tilgange
 • Forståelse af begreberne ”ændre” og ”håndtere” adfærd.
 • Bevægelsesforskelle og sensoriske udfordringer
 • Fysiske øvelser til at afværge/undgå voldsomme konflikter
 • Fysiske øvelser i at føre en person for at undgå voldsomme konflikter

Low Arousal, et 2-dages kursus 2

Kurset er bygget op så første dag vil være teoretisk forståelse og anden og tredje dag vil bestå af både teori og fysiske øvelser, som er baseret på den teoretiske forståelse. Opbygningen af kurset er gennemgående på alle kurserne uanset målgruppe, men tilrettet den enkelte målgruppen, dog ikke for forældrekurset.

Kurset omfatter følgende indhold: 7
 • Hvad er konflikter for målgruppen?
 • Forståelse af hvilke årsager der ligger bag udfordrende/voldsom adfærd
 • Forståelse af egen tolerance og andres tolerancer
 • Introduktion til Low arousal-tilgange
 • Bevægelsesforskelle og sensoriske udfordringer
 • Fysiske øvelser til at undgå voldsomme konflikter og i at føre en person for at undgå voldsomme konflikter

SpektrumLA Danmark 3

er målrettet metode til håndtering af udfordrende adfærd på skoler, sygehuse, plejehjem, institutioner, opholdssteder og lign. for børn, unge og voksne med autisme spektrum tilstande, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og andre neuropsykiatriske vanskeligheder.
SpektrumLA Danmark 4

er opbygget efter princippet, at jo mere kontrol og ansvar det enkelte menneske har over eget liv, jo mere vil det kunne indgå i positive sammenhænge. Men det forudsætter, at vi som de professionelle forstår og rummer det enkelte individs forskelligheder og forskelligartede ønsker for eget liv.
SpektrumLA Danmark 5

yder forskningsbaseret træning af høj kvalitet i forhold til at håndtere aggressiv og udfordrende adfærd.

Hvem er SpektrumLA?

SpektrumLA Danmark står, i tæt samarbejde med SpektrumLA England, for udvikling og planlægning af kurser i ikke-konfronterende adfærdshåndtering. I SpektrumLA Danmark er der et bredt samarbejde mellem fagpersoner (fysioterapeut, (psykolog), lærere og pædagoger), som alle har jævnlig kontakt med hverdagen i institutioner og derfor er med til at kvalificere kurserne og vejledningen.


SpektrumLA er kendt for udviklingen af Low Arousal tilgangen til at håndtere udfordrende adfærd over alt i UK og i Europa.


SpektrumLA historie
SpektrumLA blev etableret i England i 1989 af Doctor Andrew MacDonald. SpektrumLA Danmark blev først etableret som et bredt samarbejde mellem SpektrumLA i England, Langagerskolen og Videnscenter for autisme i 2006. I kraft af den stigende efterspørgsel, fra mange andre områder end autismeområdet, på landsplan for en ikke-konfronterende tilgang til adfærdshåndtering er SpektrumLA Danmark blevet etableret og er nu en selvstændigt dreven virksomhed.
SpektrumLA  Danmark 
har eksisteret siden 2006/07

SpektrumLA Danmark

står også for kurser henvendt til forældre og pårørende til mennesker med forskellige vanskeligheder som Autisme/ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, mental retardering og udviklingshæmning. SpektrumLA Danmark yder også rådgivning og vejledning til konkrete sager både på institutions- og individuel plan.

SpektrumLA Autisme

SpektrumLA Danmark har siden starten i Danmark arbejdet meget med organisationer, der arbejder med mennesker med autisme. Kurset tager udgangspunkt i at beskrive de anderledes måder, som mennesker med autisme forstår og opfatter verden, og derudfra skabe forståelse for hvordan det påvirker personens adfærd. Forståelse af autisme har gennemgået væsentlige forandringer siden, det først blev beskrevet engang i 40`erne. Det er derfor basalt at få den mest opdaterede og forskningsbaseret viden, der er omkring autisme og hvilke tiltag, der skaber den største effekt i forhold til det enkelte individs trivsel og udvikling.
SpektrumLA ADHD

ADHD er gennem de seneste år blevet en mere og mere kendt diagnose i forskellige sammenhænge – ikke mindst i skole- og ungdomsregi. Mange personer med ADHD kan det meste af tiden fungere som de fleste andre, men det er væsentligt at afdække, hvilke vanskelligheder personen har med bl.a. at holde fokus, at indgå i sociale sammenhænge, og hvor meget energi det kræver af den enkelte for at kunne gøre det. Kurset belyser de vanskeligheder som personer med ADHD kan have og forsøger dermed at give forståelse for den meget modsatrettede adfærd, som man kan opleve, når man arbejder med mennesker med ADHD.
SpektrumLA udviklingshæmning
(Intellektuelt handicap)


Udviklingshæmning er et stort felt og kurset vil ikke dække en gennemgang af udviklingshæmning. Det vil derimod bygge på en antagelse om, at udviklingshæmning på mange områder kan være årsag til stress hos den enkelte med udviklingshæmning. Dette fordi der kan opstå misforståelser, dårlig kommunikation, en kaotisk og angstfuld hverdag, medicinske bivirkninger og lignende, der kan være svært for personen at rumme og navigere i. Det er derfor vigtigt, at der på kurset bliver skabt en bred forståelse af forskellige årsager til disse vanskeligheder. Indholdet af kurset vil også kunne give forståelse for forskellige måder at afstresse den enkelte person på,

SpektrumLA forældrekursus


Forældrekurset er blevet etableret, fordi det igennem mange års erfaring indenfor autismeområdet er blevet tydeligt, at forældrene også har brug for viden om at håndtere udfordrende adfærd. Det er ikke kun forældre til børn med autisme, men forældre og pårørende til børn med handicap inden for det neuropyskiatriske område eller børn med udfordrende adfærd.